Regulamin

Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania z usług spółki.

§ 1: Postanowienia ogólne

Usługodawcą jest TCM I KULTURA PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, ul. Dajwór 14/19, 31-052 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001055970, NIP: 6762650432, REGON: 526269887, kapitał zakładowy: 1 000 zł. Adres e-mail do kontaktu to „biuro@tcmkultura.eu”.

Usługodawca zwany jest dalej Spółką.

Usługa porady ziołowej tradycyjnej medycyny chińskiej jest przeznaczona dla klientów indywidualnych.

Usługa badania literatury chińskiej jest przeznaczona dla klientów indywidualnych, jak i firmowych.

§ 2: Definicje

Usługi: treści cyfrowych w formie tekstu.

Dzień roboczy: jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Klient: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Strony: Spółka i Klient.

Witryna: witryna https://www.tcmkultura.eu/sklep/ służy klientom do wygodnego składania zamówień.

Zamówienie: Klient może złożyć zamówienie poprzez Witrynę lub e-mail.

Umowa: w przypadku usługi porady ziołowej tradycyjnej medycyny chińskiej umowa zawiera niniejszy Regulamin oraz formularz usługi terapeuty. W przypadku usługi badania literatury chińskiej umowa zawiera niniejszy Regulamin oraz wymóg dotyczący treści badania i pisania.

Polityka prywatności: Polityka prywatności znajduje się na stronie https://www.tcmkultura.eu/sklep/polityka-prywatnosci/ w Witrynie.

§ 3: Opis i cena usług

Usługa porady ziołowej tradycyjnej medycyny chińskiej nie zastępuje leczenia medycznego. Stanowi uzupełniającą metodę poprawy samopoczucia, wyostrzenia zmysłów, wzmocnienia energii i apetytu, poprawy snu i wydalania, podwyższenia aktywności fizycznej oraz podbudowania konstytucji ciała u pacjentów. Usługa porady ziołowej tradycyjnej medycyny chińskiej jest wspaniałym sposobem pomocy w powrocie do zdrowia i w polepszeniu jakości życia. Opłata za poradę ziołową wynosi 150 zł netto. Stosowana stawka podatku VAT wynosi 23%.

Usługa badania literatury chińskiej bada historię, literaturę, artykuły akademickie lub starożytne książki Chin w oparciu o wymagania Klienta i pisze artykuł dla Klienta. Stawka za 1000 znaków w języku angielskim wynosi 70 zł netto, stawka za 1000 znaków w języku polskim wynosi 80 zł netto, a stawka za 1000 znaków w języku chińskim wynosi 420 zł netto. Stosowana stawka podatku VAT wynosi 8%.

Ponieważ treść 1000 znaków w języku chińskim jest podobna do treści 6000 znaków w języku angielskim, stawka za 1000 znaków w języku chińskim jest sześciokrotnie wyższa niż stawka za 1000 znaków w języku angielskim.

§ 4: Zasady korzystania z witryny

Po złożeniu pierwszego zamówienia Klient zostanie automatycznie zarejestrowany jako użytkownik Witryny.

Po złożeniu zamówienia Klient powinien przesłać wypełniony formularz usługi terapeuty (w przypadku usługi porady ziołowej tradycyjnej medycyny chińskiej) lub wymóg dotyczący treści (w przypadku usługi badania literatury chińskiej) do Spółki poprzez e-mail.

Klient może przeglądać złożone zamówienia i zmieniać dane osobowe na swoim koncie użytkownika na Witrynie.

Przetwarzanie danych osobowych jest ściśle zgodne z Polityką prywatności.

§ 5: Rozpoczęcie i zakończenie umowy

Kiedy Spółka otrzyma płatność od Klienta, rozpoczyna się realizacja Umowy.

W przypadku usługi porady ziołowej tradycyjnej medycyny chińskiej, jeśli dodatkowe informacje nie są potrzebne, otrzyma Klient poradę ziołową w ciągu dwóch dni roboczych. Po wysłaniu Klientowi porady ziołowej, Umowa zostaje zakończona.

W przypadku usługi badania literatury chińskiej, data dostawy opiera się na dyskusji między Stronami. Po wysłaniu Klientowi treści cyfrowych Umowa zostaje zakończona.

§ 6: Metody płatności

Klient powinien przesłać płatność na konto bankowe Spółki.

Numer rachunku bankowego do odbioru płatności:

TCM i Kultura Prosta Spółka Akcyjna

88 1020 4900 0000 8602 3595 3798

Po otrzymaniu płatności od Klienta, Spółka wystawi fakturę VAT.

§ 7: Metoda dostawy

Usługi Spółki dostarczają treści cyfrowe poprzez e-mail.

§ 8: Odstąpienie od umowy

Przed dostarczeniem treści cyfrowych Klient może napisać do Spółki w celu anulowania zamówienia. Spółka dokona zwrotu pieniędzy.

§ 9: Polityka zwrotów

Zgodnie z art. 38 pkt 3 i pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, po dostarczeniu treści cyfrowych zwrot pieniędzy jest niemożliwy.

§ 10: Obsługa po dostawie

W przypadku usługi porady ziołowej tradycyjnej medycyny chińskiej, w ciągu dwóch tygodni od wysłania porady ziołowej, jeśli Klient nie może znaleźć jednego lub kilku ziół, Spółka może dokonać zmiany w poradzie ziołowej.

W przypadku usługi badania literatury chińskiej, w ciągu dwóch tygodni od wysłania treści cyfrowych, Spółka wykonuje drobne modyfikacje bez dodatkowych opłat. Większe zmiany, takie jak zmiana dużej części lub rozbudowa tekstu, są odpłatne.

§ 11: Klauzula poufności

W przypadku usługi porady ziołowej tradycyjnej medycyny chińskiej, ta sama porada ziołowa może być również oferowana innym klientom. Spółka zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych Klienta.

W przypadku usługi badania literatury chińskiej, Spółka może pisać treści na ten sam temat dla innych klientów w oparciu o publicznie dostępne materiały. Jeśli jednak Klient dostarczy materiały niepubliczne, Spółka nie będzie mogła wykorzystać ich dla innych klientów. Spółka zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania i struktury firmy Klienta, które poznał w trakcie przygotowań do zawierania Umowy oraz w ramach jej wykonywania.

§ 12: Reklamacje dotyczące usług

Reklamacje dotyczące usług mogą być składane do Spółki w formie papierowej lub elektronicznej.

Adres do przyjmowania reklamacji w formie papierowej: ul. Dajwór 14/19, 31-052 Kraków

Adres do przyjmowania reklamacji w formie elektronicznej: biuro@tcmkultura.eu

Zaleca się podanie w opisie reklamacji: informacja i okoliczność dotycząca usługi; żądanie; dane kontaktowe składającego reklamację. Jeżeli reklamacja nie jest zgodna z zalecanym opisem, nie ma to wpływu na skuteczność reklamacji.

Spółka ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 13: Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://uokik.gov.pl.

Informacja o punkcie kontaktowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajduje się na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl.

Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 14: Informacje o ochronie danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików ciasteczek znajdują się w Polityce prywatności.

§ 15: Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. 2001 nr 144 poz. 1204), przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.